UBND HUYỆN BẢO LÂM

TRƯỜNG MN LỘC NAM

 

 
  
 

        Số: 17 /KH-TrMN    

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

    

  Lộc Nam, ngày 20 tháng 08 năm 2021

         KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

                                                     NĂM HỌC 2021- 2022

                                                                            

      Căn cứ Văn bản số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hợp nhất Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010, Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 và Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non;

      Căn cứ quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2021 của UBND huyện Bảo Lâm V/v phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, phổ thông trực thuộc và trường PT DTNT năm học 2021-2022.

      Nay trường MN Lộc Nam xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2021- 2022 như sau:

      I. MỤC ĐÍCH

      Thực hiện đúng Luật giáo dục và quy chế tuyển sinh của Bộ giáo dục và Đào tạo. Tổ chức tuyển sinh đúng quy định và công khai, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh tham gia tuyển sinh. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi.

      Đảm bảo tổ chức tuyển sinh đúng quy định, công khai, công bằng.

      Thực hiện tuyển sinh hợp lý, phân chia học sinh đúng độ tuổi, địa bàn. 

      II. YÊU CẦU

      Tuyển sinh đúng quy định, đúng thời gian, đúng quy chế.

      III. NỘI DUNG

      1. Quy định đối tượng tuyển sinh

      Đối tượng là trẻ trong độ tuổi từ năm 2016 – 2018

      II. PHÂN CÔNG TUYỂN SINH:

      1. Phân công theo địa bàn:

      + Xã Lộc Nam gồm 10 thôn:

      - Trẻ ở thôn 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 sẽ tuyển sinh và học tại điểm trường thôn 2.

      - Trẻ ở thôn 4 tuyển sinh và học tại điểm trường thôn 4.

      - Trẻ ở thôn 5, 9 tuyển sinh và học tại điểm trường thôn 9.

      - Trẻ sinh năm 2018 sẽ học tại điểm trường phân hiệu thôn 2 là 2 lớp và 01 lớp tại điểm chính.

      + Phương thức tuyển sinh: 

      - Tuyển 100% các cháu sinh năm 2016 (5 tuổi) vào học tại các lớp 5 tuổi trong toàn trường.

      - Đối với trẻ sinh năm 2017 (4 tuổi) không tuyển sinh.

      - Tuyển 105 cháu sinh năm 2018 (3 tuổi). Ưu tiên cho các cháu sinh năm 2018 có hộ khẩu thường trú tại xã Lộc Nam – Bảo Lâm – Lâm Đồng.

      2. Tổng số huy động trẻ ra lớp: 454 cháu

      Trong đó:

      - MG 5-6 tuổi (2016): 209 trẻ (theo điều tra), trong đó có 107 trẻ từ năm học 2020 - 2021 chuyển lên, tuyển mới 102 trẻ.

      + MG 4-5 tuổi (2017): không tuyển sinh mới, chuyển học sinh khối mầm lên 106 cháu.

      + MG 3 - 4 tuổi: 105 trẻ. Tuyển mới 105 trẻ.

      * Nhận tất cả trẻ sinh năm 2016 ngoài địa bàn có nhu cầu học tại trường mầm non Lộc Nam.

      2. Tổng số nhóm lớp: 14 lớp.

     Trong đó: + MG  5-6 tuổi (2016): 08 lớp (8 lớp bán trú).

                     + MG 4-5 tuổi (2017): 03 lớp (03 bán trú).

                     + MG 3-4 tuổi (2018): 03 lớp (03 bán trú ).

      3. Thành lập Hội đồng tuyển sinh, tổ chức và kiểm tra công tác tuyển sinh.

       - Thành lập Hội đồng tuyển sinh gồm 10 đ/c (Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn, thanh tra nhân dân, chủ tịch công đoàn, bí thư chi đoàn, văn thư và các giáo viên)

      + Hiệu trưởng là Chủ tịch hội đồng tuyển sinh.

      + 1 Phó hiệu trưởng và 1 phụ trách chuyên môn là Phó chủ tịch hội đồng.

      + Thư ký: Võ Thị Thanh Nga – Nhân viên văn thư.

      + Các ủy viên: Chủ tịch CĐCS, các tổ trưởng, Ban thanh tra nhân dân, giáo viên.

       - Các thành viên Hội đồng tuyển sinh chịu trách nhiệm hướng dẫn phụ huynh làm hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ. Tập hợp hồ sơ và báo cáo với Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh.

      4. Chuẩn bị cơ sở vật chất, hồ sơ, văn bản chỉ đạo công tác tuyển sinh.

      -  Phân công giáo viên điều tra dân số ở các thôn trong toàn xã.

      - Treo khẩu hiệu, kế hoạch tuyển sinh tại điểm trường chính, thông báo trên đài địa phương và thông báo tại trường.

      - Thông báo đến phụ huynh kế hoạch tuyển sinh, hồ sơ, giấy tờ của trẻ để đăng ký vào học.

      5. Hồ sơ tuyển sinh gồm

       - Đơn xin nhập học

       - Giấy khai sinh hợp lệ (Bản sao hoặc bản chính phô tô công chứng)

       - Bản phô tô sổ hộ khẩu (công chứng)

      - Thẻ bảo hiểm y tế phô tô.

      - Giấy tờ ưu tiên (nếu có)

      6. Chuẩn bị lực lượng tham gia công tác tuyển sinh

       - 100% giáo viên được học tập về quy định tuyển sinh.

      - Thống nhất hồ sơ tuyển sinh (gồm đơn xin học, giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, thẻ bảo hiểm y tế)

      - Hướng dẫn phụ huynh làm thủ tục tuyển sinh nhanh, gọn, không gây phiền hà cho phụ huynh học sinh.

      3. Kế hoạch phân chia lớp, giáo viên và học sinh năm học 2021-2022 

 

STT

TÊN LỚP

 

SỐ TRẺ

GIÁO VIÊN

GHI CHÚ

1

Lớp MG 3-4 tuổi  

105

6

 

2

Lớp MG 4- 5 tuổi  

106

6

 

3

Lớp MG 5- 6 tuổi

209

16

 

                          Tổng cộng

420

28

 

      4. Thời gian tuyển sinh

      - Ngày 02/8/2021 đến hết ngày 02/8/2021 tiếp nhận hồ sơ (đối với trẻ sinh năm 2016; 2017, 2018). Nhà trường sẽ thông báo trên phát thanh viên của xã Lộc Nam.

      - Địa điểm nhận hồ sơ: Trường mầm non Lộc Nam (các điểm trường thôn 4 – thôn 9 nhận hồ sơ tại thôn).

      5. Hình thức tuyển sinh

       Tùy thuộc vào tình hình dịch covid-19, nhà trường sẽ tuyển sinh theo 2 hình thức.

      - Hình thức trực tiếp (nếu dịch covid-19 không diễn biến phức tạp).

      - Hình thức tuyển sinh 0nlonline hoặc qua điện thoại.

      - Bộ phận nhận hồ sơ: Giáo viên được phân công chủ nhiệm các lớp, dưới sự giám sát của Hội đồng tuyển sinh trường mầm non Lộc Nam. 

      Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 - 2022 của trường mầm non Lộc Nam đề nghị các cấp lãnh đạo phê duyệt.

 

Nơi nhận:                                                                   PT CHUYÊN MÔN                      - UBND xã Lộc Nam (để b/c);

- Nhà trường (t/h);

     - Lưu: HSCM./.                                                                         

                                                                                                 Hoàng Thị Sang

         DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG

                     Đã ký duyệt